Rysslands illegala invasion av Ukraina har i grunden förändrat Europas säkerhetspolitiska läge. Ryssland ligger i Sveriges och Finlands närområde, och Kremls anfallskrig destabiliserar också vår del av världen. Ryssland utgör ett hot mot vår frihet, vår självständighet och vårt oberoende. 

Finlands regering har av allt att döma dragit slutsatser utifrån detta, och mycket tyder på att Finland snart kommer att ansöka om medlemskap i världshistoriens mest framgångsrika försvarsallians: Nato. 

Genom att vara medlem i Nato kommer en stat i åtnjutande av ömsesidiga bindande försvarsgarantier enligt principen “en för alla, alla för en”, stadfäst i det Nordatlantiska fördragets femte artikel. 

Detta är den kraftfullaste fredsskapande mekanismen i historien. Få stater är så dumdristiga att de angriper ett land om de vet att det innebär väpnad konflikt med alla de trettio Natomedlemmarna, inklusive Förenta staterna. Genom att avskräcka skurkstater från att angripa Natoländer är Nato världens effektivaste fredsrörelse.

Om Finland väljer att bli medlem i Nato, vilket framstår som sannolikt, kan Sverige inte stå ensamt kvar utanför. Sverige bör därför tillsammans med Finland ansöka om medlemskap i Nato.

Sverige och Finland var del av samma rike i mer än sjuhundra år, och de historiska, kulturella, språkliga, ekonomiska, militära och politiska banden mellan våra länder är mycket starka. Sverige gav omfattande vapenhjälp till Finland under andra världskriget. Våra länder delar en månghundraårig ödesgemenskap, inte bara i det förflutna, utan också i framtiden. Det vore en historisk tragedi om vi skulle splittras vid vår tids stora säkerhetspolitiska vägval.

Det finns också rent konkreta säkerhetsaspekter att ta fasta på. De militärgeografiska förutsättningarna innebär att Norden måste försvaras som en helhet, och Sverige ligger mitt i Norden. 

Om andra Natoländer ska komma till ett Natoanslutet Finlands försvar, måste Nato använda svenskt territorium och infrastruktur. Annars kan Nato inte fullt ut bidra till försvaret av Finland. Tanken att ett alliansfritt Sverige skulle ställa sig i vägen för Natohjälp till Finland är grotesk. 

Sverige kan därmed inte stå utanför en konflikt i vårt närområde ens om vi skulle vilja, även om vi inte är med i Nato. Sverige får i och med detta i praktiken inte någon ökad handlingsfrihet av att stå utanför Nato, om Finland blir medlem.

Ett Finland i Nato kommer att ägna sig åt detaljerad försvarsplanering tillsammans med de övriga Natoländerna. Det är ett forum som ett ensamt Sverige inte skulle få full tillgång till. Vi skulle i det läget inte längre kunna bedriva lika nära försvarsplanering med Finland som vi gör i dag.

Om vi å andra sidan går med i Nato kommer vi fullt ut att delta i Natos försvarsplanläggning, vilket för Nordens del innebär ett intimt samarbete mellan bland annat Danmark, Norge, Sverige och Finland. Ett gemensamt svensk-finskt Natomedlemskap innebär därför att det inom ramen för Nato skulle uppstå ett nordiskt försvarsförbund.

Finlands regering har beslutat att sätta Finlands säkerhet i första rummet, och kommer sannolikt att snart ansöka om medlemskap i Nato. Om Sverige och Finland skulle inkomma med en gemensam ansökan skulle det kraftigt stärka båda våra länders nationella säkerhet, hela Östersjöområdets stabilitet, och bli det starkast tänkbara bålverket för våra länders frihet.

Sveriges regering har en historisk chans att tillsammans med Finland göra det rätta. Låt inte den chansen glida Sverige ur händerna.

André Popovski, ordförande Föreningen Heimdal

Categories:

Tags:

Comments are closed