Föreningen Heimdal grundades år 1891 i Uppsala och är Sveriges äldsta och längst verkande borgerliga studentförening. Föreningen är öppen för alla borgerliga studenter, såväl konservativa som liberala.

För många blir Föreningen Heimdal en självklar del av studentlivet i Uppsala; en plats där det ges möjlighet att diskutera politik, bildning och ideologi utan att fästa sig vid en särskild partipolitisk fåra. Inte minst är föreningen
 ett forum för åsiktsutbyte och förmedling av studenttraditioner. Föreningen har genom historien också för många medlemmar varit en väg in i riks- och lokalpolitiken.

Föreningen verkar enligt dess stadgar för främjandet av en reformvänlig konservatism. Föreningens motto ”Tradere et resistere” – föra vidare och stå emot – syftar till att en god politik såväl förvaltar som utvecklar, men också
ifrågasätter och gör motstånd mot slentrianmässig och osund radikalitet.

Vi erbjuder en verksamhet som består av bland annat talarkvällar med intressanta talare, sittningar och andra aktiviteter i sann studentikos anda. Talarkvällarna, s.k ”Torsdagsföredrag”, sker varje torsdag under terminen. Talarprogram för vårterminen 2024 finner du här! Föreningens medlemmar får gärna inkomma med förslag på seminarium som kan arrangeras i föreningens egen regi, eller tillsammans med en eller flera inbjudna talare. Vid förslag, var vänlig att skicka ett mail till programsekreterare@heimdal.nu

 

Lokal
Föreningens lokal – eller ”Grottan” som den ofta kallas – ligger på S:t Larsgatan 10, mitt emot V-Dala nation.

För den som kommer utifrån Uppsala med bil rekommenderas ”gamla” E4:an. Följ skyltarna mot Luthagen och ta vänster in på Sysslomansgatan och sedan höger in på S:t Johannesgatan och höger igen in på S:t Larsgatan.”

 

Föreningen Heimdals idéprogram, antaget på vårstämman 2015

 

Frihet

Föreningen Heimdal värnar människans rätt att leva fri från godtyckliga ingripanden i hennes liv ifrån det offentliga. Varje människa är en unik person som ska vara fri att förverkliga sin potential. Vi värnar därför de institutioner
som möjliggör för människan att leva fritt och främst bland dessa står demokratin, äganderätten, marknadsekonomin och rättsstaten.

 

Personligt ansvarstagande

Frihet förutsätter den enskildes personliga ansvarstagande. Denna förmåga kräver i sin tur utvecklandet i varje person av dygderna förstånd, rättvisa, mod, måttfullhet, tro, hopp och kärlek. Människosläktet står inte på en högre nivå
enbart för att vi utvecklat mer avancerade verktyg, utan människosläktet börjar på nytt i varje individ. Familjen och det civila samhällets övriga sociala institutioner är grunden för denna nödvändiga karaktärsdaning.

 

Humanism

Förankrade i antik filosofi och kristet kulturarv bekräftar vi varje människas unika medfödda värdighet och samtidigt hennes ofullkomlighet. Vi vänder oss konsekvent emot de människosyner som försökt förminska människan genom att underordna
henne i monolitiska kollektiv, oavsett om dessa beskrivits organiskt (ras, kön) eller mekaniskt (klass). Människor är inte medel i uppnåendet av någon föreställd utopi.

 

Akademi

Universitet bör vara en plats för bildning och kunskapssökande. Vi anser att ett universitet ska vara en fri institution med målet att söka efter det som är sant, gott och skönt. Vi vänder oss därför emot både kommersialiseringen och
den politiska styrningen av den högre utbildningen.