Kategorier
Information Nyheter

Trumponomics – Av Arvid Hallén

 
Vad betyder en president Donald Trump för den amerikanska ekonomin? Det beror på om Trump håller vad han lovat, och på vad Federal Reserve gör.
 
Donald Trump har lanserat tre stora förslag som kan påverka USA:s makroekonomiska situation. Som de flesta av hans förslag, oavsett politikområde, är de vagt formulerade, och kan nog bäst förstås som viljeinriktningar snarare än konkreta policy-förslag. Det gör att de i bästa fall kan underställas en rudimentär analys.
För det första har Trump lovat att stoppa utflyttningen av amerikanska jobb genom att sätta upp handelshinder. För USA innebär det att ekonomin i genomsnitt kommer att bli lite mindre effektiv, och potentiell BNP kommer att minska en aning. Å andra sidan lär det också ge en omfördelande effekt till de som sett sina jobb flytta ut – jobben kanske inte kommer tillbaka, men de kommer sluta att flytta ut, och allt annat lika kan arbetare som jobbar i fabrikerna få bättre betalt. Konjunkturmässigt torde nettoexporten stärkas, vilken har en positiv effekt på den aggregerade efterfrågan, och innebär högre tillväxt och inflation och lägre arbetslöshet.
Förlorare blir aktieägare och konsumenter. I rent ekonomiska termer kommer förlorarna sannolikt att förlora mer än vinnarna vinner. Professor Lawrence Summers, före detta rektor vid Harvard, har dock nyligen publicerat en artikel (Secular Stagnation in the Open Economy – American Economic Review: Papers & Proceedings 2016, 106(5): 503–507) som visar att handelshinder kan vara bra för ekonomin i det specifika fall där ekonomin är så svag att nollränta krävs, alltså den situation den amerikanska ekonomin befunnit sig sedan 2008, fram tills alldeles nyligen.
Oavsett vad kommer handelshinder sannolikt att ha en begränsad effekt på den amerikanska ekonomin, av den enkla anledningen att den amerikanska utrikeshandeln är relativt liten. Exporten är cirka 13 procent av BNP, importen några procentenheter högre.
För det andra har Trump utlovat stora infrastruktursatsningar. Den amerikanska infrastrukturen är ökänt eftersatt. För en nationalistiskt lagd politiker är det förstås genant att besöka de glimmande flygplatserna i Dubai, de välskötta (och privatägda) motorvägarna i Frankrike, för att inte tala om de toppmoderna höghastighetsjärnvägarna i Kina, för att sedan komma hem till slitna flygplatser, långsamma tåg, och motorvägar som nästan består mer av hål än av vägbana. Donald Trump har därför karaktäristiskt utlovat att USA:s infrastruktur ska rustas upp för 1000 miljarder dollar, och inte bara bli bra igen, utan bäst i världen.
Detta ska dock inte ske medelst traditionell lånefinansiering, alltså att staten lånar pengar (till de nuvarande rekordlåga räntorna), utan genom olika skattekrediter som ska skapa incitament för privata investeringar i infrastruktur via offentlig-privat samverkan (OPS). OPS har inte ett fläckfritt rykte (i Sverige räcker det med att nämna Nya Karolinska) och det är oklart hur mycket nya infrastrukturinvesteringar Trumps plan kommer att leda till. Men om skattekreditplanen fungerar, eller Trump i stället väljer en traditionell statlig finansieringsmodell, är högre aggregerad efterfrågan att vänta, och till den högre tillväxt och inflation, tillsammans med lägre arbetslöshet. För att inte tala om bättre infrastruktur.
Den tredje pilen i Donald Trumps koger är skattesänkningar. Trump har föreslagit stora ofinansierade skattesänkningar, huvudsakligen för höginkomsttagare. Skattesänkningar för höginkomsttagare har lägre stimulerande effekt på ekonomin än motsvarande sänkningar för medel- och särskilt låginkomsttagare, eftersom höginkomsttagare tenderar att spara en betydande andel av sina skattesänkningar, medan medel- och särskilt låginkomsttagare spenderar de extra inkomsterna. Oavsett vad torde ofinansierade skattesänkningar leda till högre tillväxt och inflation och till lägre arbetslöshet, allt annat lika.
Detta är också den bedömning marknadens aktörer verkar göra. Sedan Trump vann presidentvalet har såväl börs som inflationsförväntningar stigit, vilket i dagens läge är tecken på optimism om den förväntande ekonomiska utvecklingen.
Det finns dock ett moln på himlen: den amerikanska centralbanken Federal Reserve. Den amerikanska ekonomin har nu bedömt slutligen återhämtat sig från kraschen 2008, och närmar sig full sysselsättning, om den inte redan är där. Kärninflationen ligger kring det outtalade målet (eller egentligen taket) på 2 procent.
Den 16 december höjde Fed räntan med 0,25 procent, till intervallet 0,50-0,75 procent. Det är den andra räntehöjningen på tio år, och följer den förra höjningen för ett år sedan.
Om president Trump driver igenom en expansiv inflationsdrivande finanspolitik enligt de tre punkterna ovan kommer det sannolikt leda till ett mer aggressivt beteende från Fed, med tidigare och större räntehöjningar än vad som annars vore fallet. Dessa kommer då att kyla ekonomin, och motverka finanspolitikens stimulerande effekt.
Ironiskt nog kan högre amerikanska räntor också ge en ordentligt skjuts till dollarn, vilket kommer att skada den amerikanska exportindustrin och göra importerade varor särskilt attraktiva – tvärt emot det uttalade målet för Donald Trumps handelspolitik.
 
Ur Tidskriften Heimdal – Volym II År 2016
Arvid Hallén, Skattmästare, Föreningen Heimdal

Kategorier
Information Nyheter

Om Trumps väljarbas – Av Fredrik Sixtensson

Det har både före, under och efter valet i USA publicerats en uppsjö analyser av varför valet gick som det gick. Ofta faller analysen in i något som analytikern är ideologiskt predisponerad att tycka: många vänstertyckare tycks mena att valet visar att amerikanerna är mer rasistiska än de trodde, och mitten- och högertyckare har kommit med den snarlika förklaringen att Trump har lyckats mobilisera vita väljare som röstar enligt etniska intressen.
Trump har i själva verket lockat färre vita väljare – och fler latinos och svarta – än vad Romney gjorde. Det som fick bägaren att rinna över, det som slutligen avgjorde valet till Trumps fördel, måste ha varit något annat.
Ett intressant perspektiv, närmast lånat från marxismen, är att inte försöka se detta som strider mellan värderingar och idéer, utan snarare som strider mellan materiella intressen.
Givetvis är värderingar och idéer viktiga, men de är aldrig helt frikopplade från den värld som de som hyser dessa idéer bebor, och bör kanske ibland ses som symtom på de materiella förutsättningarna.
Frågan är då förstås vad människors intressen är. Detta tycker jag enklast förklaras av ganska klassiskt konservativ antropologi: det finns rötägg, och det finns hederliga typer. Rötäggen vill sko sig, medan de hederliga typerna är intresserade av att göra rätt för sig: att inte ligga andra för mycket till last, att vara självständig och att känna en grundläggande mänsklig värdighet.
Denna gräns är inte knivskarp, och även hedersknyfflar kan förstås rationalisera vissa beteenden och vara ohederliga utan att skämmas, men till skillnad från de rena rötäggen måste de just rationalisera sitt beteende.
Om detta stämmer, skulle röstbeteenden också påfallande ofta sammanfalla med att man röstar på den eller de kandidater som gynnar en mest, utan att ändra på verkligheten eller rubba självbilden att man är en självständig och hedervärd medborgare.
Så mycket för ett teoretiskt ramverk. Nu till Trump och hans väljare.
Trump har beskyllts för mycket. Bortsett från de förutsägbara tillmälena om rasist, narcissist och misslyckad affärsman, har han också beskyllts på ett ideologiskt plan för att ha en inkoherent världsbild. Han har inte uttryckt textbook conservative åsikter: bland annat har han varit kritisk mot Irakkriget, är inte intresserad av att skära för mycket i vissa välfärdsprogram, och tycker om eminent domain – möjligheten att beslagta privat egendom för allmännyttiga ändamål – och tullmurar.
Samtidigt har han också pratat om att bygga en mur mot Mexiko, deportera illegala invandrare, att avveckla Obamacare, att använda sig av stenhårda metoder i terrorbekämpningen, och så vidare.
För denna skull har Trump kommit att beskyllas för att vara populist, vilket för populisternas belackare betyder någon som blandar och ger bland med inbördes motsägelsefulla åskådningar, eftersom hans åsikter går över partigränserna.
Det kan man antagligen på goda grunder beskylla Trump för. Men vad man i så fall missar är att det finns ett betydande väljarskikt som svarar mot dessa preferenser, och det är den väljargrupp som kallas för Middle American Radicals.
Middle American Radicals
Begreppet Middle American Radicals myntades av Donald I Warren, en amerikansk sociolog som beskrev dem i sin bok “The radical center: Middle Americans and the politics of alienation.” Denna grupp människor beskrevs som typiska femtiotalsdemokrater: arbetarklassväljare eller lägremedelklassväljare som var vita, påfallande ofta inte av WASP-ursprung, som var med i fackföreningar och hade blue-collar-arbeten.
De hade historiskt varit en del av New Deal-koalitionen, stödde helhjärtat de socialförsäkringssystem som de själva bidrog till, som Social Security och Medicaid, uppskattade prisregleringar och var för hög beskattning av företag; i amerikanskt hänseende liberal ståndpunkter, som sammanföll med dessa väljares egenintresse.
Å andra sidan var de ofta för hårda straff och ville inte att socialförsäkringssystemen skulle komma oförtjänta människor till del. För somliga av dem innebar det grupper på marginalen som kriminella och knarkare och slöfockar, för andra helt enkelt etniska minoriteter som svarta. De ansåg inte att vita människor i allmänhet hade skuld gentemot andra etniska grupper och kände lågt förtroende gentemot centralmakten; i amerikanskt hänseende conservative, eller i vissa fall i egentlig mening kanske reaktionära ståndpunkter.
Dessa ståndpunkter är inte inbördes motsägelsefulla. Det går mycket väl att hysa vänsterståndpunkterna jämsides med högerståndpunkterna. De växer upp organiskt ur en viss livssituation, sys inte ihop från ovan i ett ideologiskt laboratorium. Man kan jämföra med dagens fusionism eller movement conservatism, som är en allians mellan socialkonservativ religiös höger, ekonomisk libertarianism och neokonservativ utrikespolitik: ett resonemangsäktenskap mellan olika väljarskikt, snarare än en sammanhållen, given världsbild.
Ekonomiska förklaringar
Det som kallas för arbetarklass i USA är i princip lägre medelklass. Man kanske kunde kalla industriproletariatet från nittonhundratalets början för en underklass, men i och med att de fick det bättre ställt är inte den benämningen längre meningsfull. Underklassen ska i sammanhanget snarast förstås som en blandning av prekariat och utslagna.
Det är denna medelklassifierade arbetarklass utan högre utbildning som, utifrån ett klassperspektiv, utgör kärnan bland Trumps väljare. År 2008 utgjorde de 53 % av familjerna i USA, enligt en rapport från Center for American Progress. I 2008 års penningvärde hade de en medianinkomst på cirka 64 000 dollar per familj och år. Det skulle i Sverige motsvara ett hushåll där både man och hustru har en inkomst på ungefär 25 000 kronor i månaden.
Detta kan jämföra med “överklassen”, vilket här kan förstås som allt som är övre medelklass och ovanför: grupper som ligger bland de översta tjugo procenten i inkomstligan, och där minst en person i hushållet har eftergymnasial examen. Dessa utgjorde tretton procent av hushållen, och hade en medianinkomst på 148 000 dollar per familj och år, vilket i Sverige skulle motsvara ett hushåll där både man och hustru har en inkomst på runt 55 000 kronor i månaden.
Underklassen utgör här resterande cirka 30 procent, med en medianinkomst på 19 000 dollar per familj och år, vilket i Sverige skulle motsvara ett hushåll där både man och hustru har en inkomst på drygt 7000 kronor i månaden.
Om man bara tittar på dessa siffror, så förstår man klart och tydligt vilka livssituationer det rör sig om. Prisläget är förvisso lägre i USA, men löner på 7000 kronor i månader borgar inte för en stabil medelklasstillvaro, vilket däremot 25 000 kronor i månaden kan göra.
Mellan dessa grupper finns det vissa materiella konflikter knutna till dagsaktuella frågor, som ofta förenar underklassen med överklassen.
Låt mig ta några exempel. Den amerikanska välfärden är, till skillnad från den svenska, inte generell, utan i mångt och mycket behovsprövad. På ytan kan det låta sympatiskt: bara människor som inte har råd att själva betala för sociala nödvändigheter stöttas.
Man kan tycka att detta borde innebära att tilliten till välfärdssystemet då blir hög, och inte undergrävs. I själva verket kan det bli tvärtom, särskilt om mottagargruppen är stor: då ligger hela betalningsbördan på grupper som själva inte får del av det de betalar för, samtidigt som de i sin privatekonomi kanske kämpar för att få pengarna att räcka till samma förmåner som de sponsrar för andra.
Ett exempel, som tas upp av juridikprofessorn Joan C. Williams i en artikel i Harvard Business Review strax efter valet, är subventionerad barnomsorg: enligt Williams får 28,3% av låginkomsttagarfamiljerna subventionerad barnomsorg, medan närapå inga medelinkomstfamiljer får det. Detta göder givetvis ett missnöje hos arbetarklassen mot underklassen.
Motståndet mot Obamacare är också ett symtom på en konflikt. Lagen om att alla är tvungna att köpa sjukförsäkring, delvis med statlig hjälp, leder till att en stor del av den amerikanska medelklassen, som redan var försäkrad, har fått dyrare premier. Amerikanska PBS rapporterade i oktober att Obamacarepremierna förväntades öka med i snitt 25 procent i de 39 stater där handeln sker via den federala näthandeln.
Den övre medelklassen och överklassen drabbas däremot inte lika hårt av detta. Ofta bor de själva i storstäder där det finns god konkurrens om sjukförsäkringarna, samtidigt som de inte lever på marginalen och därför lättare bär dyrare premier. Om man vill vara elak kan man argumentera för att förhöjda premier egentligen mindre är ett pris för sjukvård och mer ett pris för känslan att känna sig solidarisk.
Detta visar, om än skissartat, att det finns vad som upplevs som en allians mellan överklass och underklass mot arbetarklassen.
Otrygghet och socialt kapital
På en global nivå kan man också se att den västerländska arbetarklassen är den enda grupp i världen som har fått försämrad levnadsstandard sedan 1980 – i en rapport från Världsbanken från 2013 (Global Income Inequality by the Numbers: in History and Now) makar sig alla grupper upp över nollstrecket, utom människor mellan sjuttiofemte och nittionde percentilen, enligt artikelförfattaren. Dessa motsvarar i runda slängar den västerländska arbetarklassen.
I röstetal så ser Clinton ut att ha vunnit bland hushåll som tjänar mindre än 50 000 dollar per år med ungefär 10 procentenheter – det vill säga, underklassen tycks ha stött henne – medan Trump hade ett marginellt övertag bland dem som tjänar mer än 50 000 dollar per år – 49 % kontra Clintons 47%. Denna siffra inkluderar inte bara stora delar av arbetarklassen, utan också övre medelklass och överklassen, vilket sannolikt förklarar varför Clinton ligger så bra till.
De som tillhör arbetarklassen jobbar oftast i branscher som är konkurrensutsatta. Det finns ett överhängande hot om nedskärningar och strukturrationaliseringar, särskilt sedan tillväxten stagnerade vid oljekrisen och sedan länder i tredje världen har trätt in på världens arbetsmarknad.
Om inte arbetsplatserna lägger ner, så läggs arbetstiderna om och blir obekvämare, eller så läggs fler av arbetsuppgifterna ut på bemanningsföretag vilket undergräver sammanhållningen på arbetsplatsen och den tryggt rotade identitet som kommer med ett fast jobb och en given plats i tillvaron.
Man ska inte underskatta detta: i den germanska västvärlden (Sverige är ett av få undantag) så är människors efternamn till övervägande del yrkesbeteckningar: Smith, Taylor, Cooper, Tyler, Schumacher, Müller, de Boer. Vi presenterar oss också ofta med yrkesbeteckning, eller frågar om den tidigt in i ett samtal med en ny bekantskap. Det skvallrar om hur yrket har varit och fortfarande är en av de största källorna till personlig identitet.
En annan lika långsiktig trend är det minskade sociala kapitalet för arbetarklass i västvärlden. Robert Putnam skriver om detta i Den ensamme bowlaren. Medlemskapen i amerikanska fackföreningar har halverats på trettio år, och minskningen lär fortsätta.
Fackföreningarna, som tidigare i första hand var sociala plattformer och viktiga inslag i den enskilde arbetarens liv, har kommit att ses helt som avlönade förhandlare, som ett företag som man köper tjänster av. Om vi går mot mer osäkerhet som leder till att människor inte bara stannar kortare tid på ett och samma företag, utan kortare tid inom samma bransch, kommer det på sikt att ytterligare undergräva fackföreningarna.
Även denna utveckling kan knytas till Trumps seger, om än något lösare. Trump gjorde marginella förbättringar bland familjer med facklig anknytning – 42 % mot Romneys 40%. Däremot tycks Hillary Clinton ha tappat ungefär sju procentenheter – 51% mot Obamas 58%. Många av fackföreningsröstarna tycks ha stannat hemma.
Vi har alltså en klass där det sociala kapitalet minskar, och den ekonomiska trenden pekar stadigt neråt. I princip innebär det att denna arbetarklass riskerar att halka ner och bli underklass: att tappa sin status som breadwinners som försörjer sig själva och är respektabla samhällsmedborgare, för att bli människor som står med mössan i hand och tigger på socialkontor. De tappar sin värdighet, upplever att det är oförtjänt, och Trump säger sig vilja försvara dem från detta öde.
Varför fungerar inte klassisk vänster-centerpolitik för att avhjälpa detta? Varför tilltalar inte Hillary Clinton arbetarklassen i så stor utsträckning som hon borde göra, om en vänsterliberal världsbild stämmer?
Detta har nog också i grund och botten att göra med värdigheten. Williams kommer i sin artikel med en god poäng: några dagars betald sjukledighet och en minimilön på femton dollar för typiska underklassjobb spelar inte så stor roll för en grupp människor som vill ha stadigvarande heltidsjobb som möjliggör ett medelklassliv där man försöjer en familj. Minimilönen och sjukledigheten avhjälper dåliga symtom med ett underklassliv snarare än de möjliggör ett medelklassliv.
Kulturella förklaringar
Bortsett från dessa ekonomiska aspekter, finns det också rent kulturella konflikter som spelar stor roll.
Arbetarklassen och medelklassen var för hundra år sedan antagligen till stor del samma människor, men i takt med att fler människor har fått tillträde till högre studier så har en klassresa skett, och det har bildats en ny klass människor som varken är överklass eller gammal arbetarklass, utan vad som av vissa kallas för the professional-managerial class. Dessa är den övre medelklassen, som försöker distansera sig från sin oborstade lillebror.
Joan C. Williams beskriver denna konflikt i sin artikel. Hon menar att den amerikanska arbetarklassen beundrar rikedom, och ser upp till rika människor. Detta kanske är för att det är lättare att älska på avstånd: de kommer sällan i kontakt med rika människor i sin vardag. Däremot kommer man ofta i kontakt med professional-managerials. De upplevs som snorkiga mellanchefstyper, prussiluskor och frökenaktiga besserwissrar, och Hillary Clinton upplevs som deras företrädare.
En aspekt av konflikten mellan arbetarklassen å ena sidan, och överklass och underklass å den andra sidan, är den nyutbredda polisfientligheten i USA. Hur omfattande den är i folklagren är svårt att säga, men den ger avtryck såväl i gammelmedier som sociala medier, och rapporteras om även i Sverige. I denna polisfientlighet finns möjligen en komponent av klassförakt: den typiska amerikanska polismannen är en vit man från den lägre medelklassen utan eftergymnasial utbildning.
För människor ur arbetarklassen utan utbildning är polisyrket ett sätt att komma upp sig. Men nu vänds det på en femöring: nu är poliser plötsligt bonnlurkar och rasister. Det innebär att ännu en väg uppåt stängs för arbetarklassen.
Dessa angrepp på poliskåren upplevs av många som oberättigade och illegitima, och Trump har också skridit till poliskårens försvar upprepade gånger. Hillary Clinton har däremot oftare hörsammat aktivisterna, eller upplevs ha gjort det.
Etniska förklaringar
Slutligen går det givetvis inte att tala om Trump utan att tala om den illegala invandringen och de etniska dimensionerna i stödet för Trump. Även om väljarstödet bland de vita tycks ha minskat något, så har Trump fortfarande stöd av en majoritet av de vita väljarna, oavsett kön, utbildningsnivå och inkomst.
Människor är, vare sig vi vill låtsas om det eller inte, i grunden tribalistiska. Vi självsegregerar och söker oss till likasinnade. Vår etniska och kulturella identitet är en trygghet: vi läser andra människor genom att observera deras minspel, genom att tolka deras kroppsspråk, genom att lyssna på deras tonfall, bland mycket annat.
Utifrån detta är det givet att det blir svårare att bygga upp tillit gentemot människor som ser annorlunda ut eller pratar annorlunda. Man kan kalla det rasism om man vill, men det är fel, för detta handlar inte om attityder, utan om någonting som sitter djupare.
Några faktorer spelar in här. För det första den illegala invandringen till USA, som beräknas uppgå till drygt elva miljoner människor, vilket för svenska förhållanden skulle vara som om det fanns ungefär drygt 350 000 människor i landet som vi inte hade någon koll på. En annan faktor är den kraftiga ökningen av spansktalande i USA, som i absoluta tal har fyrdubblats sedan 1980, och som andel av befolkningen har ökat med 250% sedan dess. Det innebär att landet är statt i snabb förändring.
Detta kan med stor sannolikhet kopplas till det faktum att 53 % av amerikanerna, enligt en undersökning från Reuters/Ipsos från 2015, känner sig som främlingar i sitt eget land. Det ska dock tas viss höjd för att dessa siffror också omfattar etniska minoriteter, varav många också säkert känner sig som främlingar i sitt hemland.
En del av klasskonflikten spelar förstås in här. Den röststarka övre medelklassen är de som befolkar tidningar, radiostationer, universitet och storstäder, som syns på Twitter och som får komma till tals i tevesoffor. Dessa har till övervägande del positiva attityder gentemot etniska minoriteter och invandring, och avfärdar skepsis mot dessa som rasism, och följaktligen också stora delar av Middle American Radicals som rasister.
Även här har Hillary Clinton spelat med, framför allt när hon beskrev hälften av Trumps supportrar som deplorables. Det är en moralisk nedvärdering av människor som upplever de ovan listade bekymren som legitima. Ingen människa konverteras givetvis av detta. I stället går de till den kandidat som bekräftar dem och som står upp för deras värdighet.
Andra faktorer?
Detta är målat med breda penseldrag, och återspeglar givetvis en viss förförståelse från mitt håll. Det finns också andra faktorer, som jag hittills inte har tagit upp, exempelvis utbildningsnivå.
Statistikern Nate Silver på opinionsundersökningsinstitutet Fivethirtyeight skrev den 22 november att den enskilt största prediktorn för hur rösterna förändrades från 2012 är utbildning: ju lägre utbildning, desto större sannolikhet att rösta på Trump, oavsett inkomstnivå. Medelinkomsthushåll med hög utbildning röstade alltså i högre grad på Clinton än höginkomsthushåll med medelhög (vad nu det är) utbildning, som i stället skiftade över till Trump.
En tolkning som ligger nära till hands utifrån ett mer vänsterliberalt perspektiv, och som framförts helt seriöst från vitt skilda håll, är att detta återspeglar att dumma väljare låter sig duperas av Trump.
Det är förstås möjligt i teorin, men Nate Silver menar dock att det är svårt att dra långtående slutsatser från detta faktum. Utbildningsnivåer är till exempel en proxy för kulturell hegemoni, och om det är denna man slåss om så är utbildningsnivåerna bara en beroende variabel.
Lärdomar
Vi har konstaterat att Trumps kärnväljare är en grupp som har tydliga intressen, som Trump talar direkt till. Det är en blandad kompott av ekonomiska, kulturella och sociologiska intressen, som kan vara beständiga.
I Sverige ser vi liknande tendenser, och vissa väljargrupper börjar mobiliseras av ungefär samma sätt som Trumps väljare.
För den som vill göra utvecklingen i landet Sverige mindre toxisk finns det en uppsjö åtgärder man kan ta itu med. Men en som borde vara prioriterad både till höger och vänster måste vara att slå ner på den svenska identitetspolitiken. Det börjar bli allt vanligare med rörelser som kallar sig “separatistiska”, som reagerar mot De Vita Männen och därför vill umgås i fred utan att vita svenskar kommer in och förstör.
De upplevs dock av den övre medelklassen som lite skönt radical chic och får ett medialt utrymme som knappast motsvarar den folkliga förankringen.
Dessa grupper har ingen reell makt, och kommer sannolikt aldrig att få det. Däremot riskerar de att ge upphov till en backlash från vita svenskar som upplever sig vara under angrepp på grund av sin etnicitet, människor som idag upplever sig som hyggliga och utan några egentliga rasistiska attityder. Om de upplever sig som oförtjänt angripna, kommer de också att svetsas samman som politisk rörelse i kraft av etnisk grupp. Och förlorar man denna grupp, den ickerasistiska breda massan, åt den etniskt betonade politiken finns det sannolikt ingen återvändo.
Lyckligtvis är vi inte där. Åtminstone inte än.
Ur Tidskriften Heimdal – Volym II År 2016
Fredrik Sixtensson, Ordförande Emeritus, Föreningen Heimdal

Kategorier
Information Nyheter

Seminarium: EU och Sverige efter brexit.

Den 4. februari arrangerar Fria Moderata Studentförbundet tillsammans med Föreningen Heimdal ett seminarium om EU och Sverige efter Brexit.
Den 23. juni 2016 röstade britterna för att lämna Europeiska Unionen. Nu är frågan vilken väg samarbetet ska ta utan Storbritannien, vad Brexit egentligen innebär och för vår del vad Sveriges roll nu blir i Europa utan landet som beskrivits som vår starkaste allierade i EU.
Fria Moderata Studentförbundet och Föreningen Heimdal arrangerar därför tillsammans ett seminarium om EU och Sverige efter Brexit. Denna gång arrangeras seminariet i Uppsala hos Föreningen Heimdal. Jan Å Johansson, Fredrik Erixon och Mark Brolin kommer under eftermiddagen hålla i talarpass och på kvällen avslutar vi med en traditionell studentikos sittning.
Dag: Lördagen den 4 februari 2017
Tid: Preliminärt 14:00-17:00 (sexa från 19)
Plats: Grottan, Föreningen Heimdal, Sankt Larsgatan 10, Uppsala
Anmälan sker på denna länk: http://korturl.com/EUSverigeBrexit

Kategorier
Information Nyheter

Håkan Boström tilldelas Gunnar Heckschers-stipendium

FÖRENINGEN HEIMDALS GUNNAR HECKSCHER-STIPENDIUM 126:E VERKSAMHETSÅRET TILLDELAS HÅKAN BOSTRÖM, KOLUMINST PÅ GÖTEBORGS-POSTEN.
Styrelsens motivering lyder:
”Håkan Boström har genom sitt verk som skribent på Göteborgs-Postens ledarsidor varit tongivande i samhällsdebatten, och verkat i en anda av och för ett öppet och fritt diskussionsklimat. Genom att ha främjat ett friare och högre diskussionsklimat i och med delaktigheten i att utmana den s. k. åsiktskorridoren, har den reformvänliga borgerligheten fått en ny och välbehövlig röst i samhällsdebatten. Håkans gärning som skribent på Göteborgs-Posten har vidare medverkat till att bevisa hans vassa penna och skarpa analysförmåga, som har givit ett välbehövligt djup i den samtida politiska debatten.
Därför anser Föreningen Heimdals styrelse att Håkan Boström skall erhålla Gunnar Heckschers stipendium för reformvänlig konservatism.”
Stipendiet delas traditionsenligt ut på Föreningen Heimdals Midvinterblot, 18/2 2017.

Kategorier
Information Nyheter

Hedersledamot

Föreningen har den stora äran att installera Anders Borg, före detta statsråd, som hedersledamot av Föreningen Heimdal vid Midvinterblotet.
Styrelsen 126:e verksamhetsåret

Kategorier
Information Nyheter

Studiecirkel i konservatism: Hegel

Söndagen den 12 februari 14:00 bjuder vi in allmänheten att deltaga i terminens första studiecirkel i konservatism.
Den som vill förstå konservatismen kan knappast förbigå G.W.F. Hegel. Också en modern konservativ filosof som Roger Scruton framhäver ofta hans betydelse. Samtidigt kan hans inflytande inte begränsas till konservatismen. Redan strax efter hans död uppstod strider emellan höger- och vänsterhegelianer. Grundvalen för Karl Marx’ lära utgjordes också av en egensinnig Hegeltolkning. Kanske kunde man med fog påstå att allt politisk tänkande efter Hegel i någon mån blivit präglat av denne, också det som varit kritiskt mot hans idéer. Vi läser denna gång några utdrag ur hans mest politiska verk, hans rättsfilosofi (Grundlinien der Philosophie des Rechtes). Vi läser författarens förord (där Hegel något beskriver utgångspunkten för sin filosofi över huvud taget), hans inledning (där han beskriver utgångspunkterna för sitt verk, och bland annat kritiserar det liberala frihetsbegreppet), samt ett konkret exempel: familjen och äktenskapet (§158 – §169). Man kan läsa på vilket språk man vill, men en engelsk översättning finns här: https://archive.org/stream/cu31924014578979#page/n9/mode/1up
Cirkelledare är Simon O. Pettersson. Man behöver inte vara medlem i Heimdal och inte ha deltagit vid något annat tillfälle.

Kategorier
Information Nyheter

Valvaka på Föreningen Heimdal.

Den 8. November håller Föreningen Heimdal öppet fram till morgondagens gryning för att följa presidentvalet i de Förenta Staterna. Det kommer att visas direktsända rapporter från Amerikansk media hela kvällen. En mindre sexa kommer att anordnas som går av stapel 19:00. Ingen föranmälan krävs. Vi hälsar alla Heimdaliter samt icke-Heimdaliter varmt välkomna.

Kategorier
Information Nyheter

(Inställt!) Ivar Arpi talar på Föreningen Heimdal

Bäste Heimdaliter samt övriga gäster.
Det är med stort förtret styrelsen meddelar att kvällens föredrag med Ivar Arpi har i sista minuten tvingats ställas in. Vi ber alla hemskt mycket om ursäkt.
MvH

Föreningen Heimdals styrelse 126:e verksamhetsåret
 
 
 

Kategorier
Information Torsdagstalare

Talarprogram Vårterminen 2018

Tid: torsdagar kl. 19.30
Plats: Föreningens lokal ”Grottan” på S:t Larsgatan 10

 • 11/1- Göran Adamson– “Svensk mångfaldspolitik”
 • 18/1- Marianne Andersson – “Ridinstitutionen vid Uppsala universitet och ridstipendierna”
 • 25/1- Fredrik Ahlstedt – “Så sänker vi skatten i Uppsala”
 • 1/2- Marta Obminska – “ Riksdagens konstitutionsutskott och granskningen av statsrådens tjänsteutövning och regeringsärendenas handläggning “
 • 8/2- Jakob Söderbaum – ”Modern konservatism”
 • 15/2- Urban Claesson – ”Pietismen och 1600-talets nya individualism. Nya perspektiv från ett kyrkohistoriskt projekt.”
 • 1/3- Arvid Hallén – ”Centralbanker och affärsbanker – Hur skapas pengar?”
 • 8/3- Tobias Berglund – “Finska inbördeskriget”
 • 15/3- Jakob Forssmed – “Kristdemokraterna inför valet”
 • 22/3- Aron Flam – ”En Svensk Tiger”
 • 29/3 Debatt – ”Högern och medierna”
 • 5/4- Fredrik Sixtensson – ”Historisk språkforskning – och språkforskning som historieforskning”
 • 12/4- Stefan Hanna – ”Konkurrenskraft i digitaliserings tid”
 • 19/4- Erik Sandewall – ”Om mångfaldsliberalism”
 • 26/4-Jesper Ahlin– Inomborgerliga värdekonflikter från ett liberalt perspektiv
 • 3/5- David Lindén-”Johan Skytte: Stormaktstidens magister? “
 • 17/5- Lars Lönnroth– “ Det germanska spåret – En västerländsk litteraturtradition från Tacitus till Tolkien “
 • 24/5- Kardinal Anders Arborelius – Inställt/Uppskjutet

Mer information publiceras löpande här och på Facebook

Kategorier
Information Nyheter

Thorbjörn Fälldin avliden vid 90 års ålder.

En av 1900-talets största svenska politiker har gått ur tiden. Lördagen den 23 juli somnade Thorbjörn Fälldin in på sin gård i Ramvik, Ångermanland. Han blev 90 år gammal. Fälldin var Centerpartiets ledare 1971-85 och ledde tre turbulenta regeringsbildningar under sammanlagt fem år. De då tre borgerliga partierna Folkpartiet, Moderaterna och Centerpartiet kunde enas om en sak och inte mycket mer, bort med socialismen.
Den engelska professorn Vernon Bogdanor har beskrivit Sverige som ”världens enda demokratiska enpartistat”. 44 år av socialism. 44 år av en splittrad opposition. Efter valet 1976 samlades de borgerliga partierna och det då största partiet Centerpartiet bildade regering. Detta efter en hård valkampanj, i vilken Fälldin medvetet hade agerat lugnt och eftertänksamt. I ett krisande Sverige behövdes inte mer radikala vänster-lösningar. Det behövdes en jordnära folklighet i politiken samt en förståelse för de hårt arbetande och de nödställda. Mot den politiskt vässade och rika Olof Palme tilltalade Fälldins lugna enkelhet väljarna.
Det är med inga storskaliga moderniseringar, inga stora reformer och inga stordåd som Fälldins gärningar ger honom plats som en utav Sveriges genom tiderna största politiker. I svensk politisk historia är Fälldin rorsmannen som lade om kursen från socialdemokratisk hegemoni till vår tids blocksystem. Borgerligheten kom att lära sig att det krävs enighet och kompromisser för att styra Sverige.
Fälldin stod för politikens fundamentala uppgift: förvalta och försvara. Liksom sina förfäder hade han sina rötter i sin hembygd. Han glömde aldrig vart han kom ifrån och hur politik påverkade folks vardagsliv. Landet måste försvaras så att även kommande generation skulle kunna få växa upp i detta vårt fantastiska land. Om så hotet var kärnkraft, främmande makt eller radikalism.
Må han vila i frid.